งานประชุมเชิงวิชาการ เรื่องการปรับปรุงระบบคุณภาพอากาศในคลินิกทันตกรรม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ การปรับปรุงระบบคุณภาพอากาศในคลินิกทันตกรรมอย่างไรในบริบทของทันตแพทย์และวิศวกร


บริษัทซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เรื่องการปรับปรุงคุณภาพอากาศในคลินิกทันตกรรม ครั้งที่ 1
ภายใต้หัวข้อ “การปรับปรุงระบบคุณภาพอากาศในคลินิกทันตกรรมอย่างไรในบริบทของทันตแพทย์และวิศวกร” ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สามารถในหัวข้อดังต่อไปนี้

งานประชุมวิชาการ เรื่องการปรับปรุงคุณภาพอากาศในคลินิกทันตกรรมสำหรับทันตแพทย์และวิศวกร(FreshAir100%, NegativePressureRoom,  Ventilation, Ventilationเทียม, AirChange, HeatExchange, EnergyExchange, การระบายCO2, การปรับห้องให้ตรงกับแบบก.44, การวัดคุณภาพอากาศใน

การออกเเบบคลินิกทันตกรรมมาตราฐาน ASHRAE

โดยคุณสมจิน ดิสวัสดิ์ -หัวหน้าแผนกวิศวกรรมเครื่องกล บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด

การควบคุมโรคติดต่อทางอากาศในคลินิกทันตกรรมในบริบททนตเเพทย์

โดย ทพ.ชุมพล ชนะโชติ เลขาณุการ คณะกรรมการจัดทำแนวทางการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อทางทนตกรรมในสถานการณ์ Covid 19 ทันตเเพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณภาพอากาศที่ดีในคลินิกทันตกรรม คืออย่างไรในมุมมองของวิศวกร

โดย ศ.ดร สมชาย วงศ์วิเศษ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

Air change ลดความเสี่ยง COVID-19 ได้จริงหรือ

โดย ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล หัวหน้าภาควิชาสิ่งเเวดล้อม มจธ.

การตรวจวัดคุณภาพอากาศทางจุลชีววิทยาในคลินิกทันตกรรม

โดย ผศ.ดร.เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การทำฟัน ที่ห้อง Fresh Air 100% -24 Air Change พร้อมคุมความชื้น

โดย ทพญ.ปิยะวดี สร้อยทอง หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม ร.พ.พระนครศรีอยุธยา

เซ็นเซอร์วัดคุณภาพอากาศในคลินิกทันตกรรม

โดย ผศ.ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ติดตั้ง และปรับปรุงคุณภาพอากาศในห้องทันตกรรม ทั้งในโรงพยาบาลและคลินิก

โดย คุณธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด